Functieordening

Functieordening is de verzamelnaam voor alle activiteiten die te maken hebben met het beschrijven en waarderen van functies.

In de loop der jaren heeft Lysen een eigen aanpak ontwikkeld. Het gaat hem daarbij niet meer zo zeer om het louter produceren van functiebeschrijvingen. Die heeft hij inmiddels in voldoende mate digitaal beschikbaar, zeker van functies in het HBO. Zijn aanpak om de fysieke omvang van een functiebeschrijving te beperken tot slechts één bladzijde (landscape) krijgt steeds meer navolging.

Hij zoekt met de betrokken managers naar een functiebouwwerk dat bijdraagt aan het realiseren van visie, missie en doelstellingen van de organisatie. Op basis van de schematische vastlegging van de huidige (feitelijke) situatie van de gehele organisatie bouwt Lysen, op basis van de inbreng van de managers, een organieke functiestructuur. De functies uit dat bouwwerk worden beschreven waarbij hij in eerste aanleg put uit bestaand functiemateriaal ten einde het productiewerk (en dus de kosten voor de opdrachtgever) te beperken.

Lysen hanteert als functiewaarderingsysteem veelal (versies van) FUWASYS, maar kan door zijn persoonlijke werkervaring, ook gebruik maken van diverse andere systemen. Hij nam het initiatief tot het ontwikkelen van FUWA-HBO (de FUWASYS-versie voor de HBO-sector) en was de eerste jaren ook voor 50% eigenaar van FUWA-HBO.

Functiebeschrijvingen worden door Lysen structureel opgenomen in het web based documentbeheersysteem HR Software waarmee ook een één oogopslag de (verschillen tussen de) loonkosten (total cash) tussen werkelijkheid en wens van organisaties kunnen worden vergeleken.

Hoewel FUWASYS voor de Rijksoverheid is ontwikkeld, is het systeem, zeker door de gehanteerde algemeen geldende hoofd- en niveaugroepenstructuur in principe voor bedrijven goed bruikbaar en wordt door Lysen daar ook voor gebruikt. FUWASYS is (inmiddels) publiek eigendom en dus door eenieder vrij te gebruiken.